Prof. JUDr. Přemysl Raban CSc.

Návrat na úvodní stránku

Tisk stránky

Publikační a akademická činnost 

Monografie domácí – MD

 1. JUDr. Přemysl Raban, CSc.: Postavení státního podniku v současné etapě přestavby hospodářského mechanismu, in : TES-IHTS, Praha, 1988 , 87 str.
 2. Přemysl Raban: Podnikání a smluvní vztahy, in :PRÁCE Praha, 1989, 108 str. Přemysl Raban: Státní podnik (poslání, práva, povinnosti), in : PRÁCE Praha ,1989, 83 str.
 3. Přemysl Raban: Problémy právní úpravy hospodářských vztahů v přípravě komplexní bytové výstavby, in : Universita Karlova VN MON,Praha 1987, 180 str..
 4. Přemysl Raban: Housing Policy in Czechoslovakia in :ORBIS PRESS AGENCY, Prague, 1986, 89 str.
 5. JUDr. Přemysl Raban, CSc.: Vzájemné vztahy hospodářských organizací při jejich podnikatelské činnosti (k novele hospodářského zákoníku a některých dalších předpisů), in : TES IHTS Praha1989, 106 str.
 6. JUDr. Přemysl Raban, CSc., JUDr. Ivo Skalický: Akciové a jiné společnosti u nás, in :PRÁCE Praha, 1991, 85 str.
 7. Přemysl Raban :Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí, in : C.H.Beck, , Praha, 2004, 745 str.
 8. Moravcova, Raban a kol. :.eu domain name, C.H.Beck, Praha, 2006, 448 str.

Kapitoly ve společných monografiích

 1. Karel Eliáš, Přemysl Raban.: Obchodní smlouvy, in :PRÁCE Praha , 1993, 143 str.

Monografie zahraniční – MZ

 1. Přemysl Raban: La politica degli alloggi in Cecoslovacchia, in : Agenzia Stampa, Milano 1986, 93 str.
 1. Přemysl Raban : Jednotlivé typy obchodních smluv, in : VO PF UK , Bratislava, 1999, 352 str.

Vysokoškolské učebnice – VU

 1. Karel Eliáš a kol.( Bejček, Eliáš, Marek, Pokorná, Raban): Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. Cenné papíry, 520 str. in : C.H.Beck Praha 1996, Raban autor hlavy VIII až XIII str. 199 - 336
 2. Karel Eliáš a kol.: ( Bejček, Eliáš, Marek, Pokorná, Raban): Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. Cenné papíry, 2. doplněné a rozšířené vydání, in :C.H.Beck, Praha. 1999, 542 str., autor hlavy VIII - XIII str. 205 – 346
 3. Eliáš, Bejček, Hajn, Ježek a kol.: Kurs obchodního práva, Obecná část, soutěžní právo , 587 str. In C.H.Beck, Praha, 2002, Raban autor kapitoly 18. – 20.
 4. Kotásek,Pokorná, Raban : Kurs obchodního práva, Právo cenných papírů, In : C.H.Beck, Praha, 2003, 566 str.
 5. Eliáš, Bejček, Raban a kol.: Kurs obchodního práva. Obchodní závazky, In : C.H.Beck, Praha 2003, 549 str.
 6. Eliáš, Bejček, Hajn, Ježek a kol.: Kurs obchodního práva, Obecná část, soutěžní právo , 609 str. In C.H.Beck, Praha, 2004, Raban autor kapitoly 18. – 20.
 7. Kotásek, Pokorná, Raban, a kol. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4. vydání, In :C.H.Beck, Praha, 2005, 728 str.
 8. Eliáš, Bejček, Raban a kol.: Kurs obchodního práva. Obchodní závazky, 4. vydání In : C.H.Beck, Praha 2007, 549 str.
 9. Kotásek, Pihera, Pokorná, Raban, Vítek : Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů, 5. vydání, in C.H.Beck, Praha, 2009, 420 str.
 10. J.Suchoža, J. Husár: Obchodné právo a jeho širšie kontexty. in: UPJŠ Košice, 2010, 312 str., 1. vydání (str.72, kap. Současné problémy alternativního rozhodování sporů v našich zemích)

Skripta – SK

 1. Stanislav Plíva a kol. ( S.Plíva, Z.Přibyl, F.Klimeš, M. Zahradníčková, P. Raban): Hospodářské právo v příkladech. in : SPN, Praha 1983 skripta (spoluautorství), 130 str. ( autor kapitoly: Hospodářské závazky při přípravě a realizaci investiční výstavby str. 85 až 96 )
 2. Doc. JUDr. Slavoj Vaněk, CSc. a kol. ( S. Vaněk, S.Plíva, Z. Přibyl , F. Klimeš, I. Pelikánová, P. Raban) : Hospodářské právo I. a II. in : SPN, Praha skripta (spoluautorství),1986, 204 str. ( autor samostatné kapitoly : Hospodářské závazky při přípravě a realizaci investiční výstavby, str. 221 až 235)
 3. Suchoža a kol. : Slovenské obchodné právo, Obchodné záväzky, UMB PF, Banska Bystrica, 2004, 208 str. (autor kapitoly 4.4.)
 4. Raban P., Současné problémy alternativního rozhodování sporů v našich zemích in Skripta Obchodné právo a jeho širšie kontexty,str.72-78, Suchoža, Husár, Universita PJŠ, Košice 2010

Vědecké práce v domácích časopisech a sbornících – CD

 1. Dušánková, Raban: Komplexní bytová výstavba a její zajišťování odbornými inženýrskými organizacemi. in :Investiční výstavba Praha,č. 11/1980, str. 370 až 374 .
 2. Fišer L., Raban P.: Co přináší vyhláška 105/1981 Sb. na úseku komplexní bytové výstavby. in :Bulletin ČSBD, Praha, 5/1982. str. 342 až 348.
 3. Přemysl Raban : Postavení a úloha krajských investorsko-inženýrských organizací, in : Seminář k zákonu o územním plánování a stavebnímu řádu, Sborník, MS ČSR - VÚVA Praha 1981, str. 86 až 94
 4. JUDr. Přemysl Raban, CSc.: Principy právní úpravy přípravy a realizace investic v NDR, in Právo a investičná výstavba v Československom národnom hospodárstve, Zborník prednášok, 2. časť, Košice,1986, str. 48 až 52.
 5. Přemysl Raban: Družstevní bytová výstavba a vztahy při její přípravě a realizaci, in : Investiční výstavba,Praha, 5/1983. str. 172 až 177.
 6. Přemysl Raban: Současné tendence v řízení vědecko-výzkumné základny, in : Arbitrážní praxe, Praha, 12/1987 str. 340-349.
 7. Přemysl Raban: K charakteru smlouvy o dodávce inženýrské činnosti, in: Aktuálne otázky práva v investičnej výstavbe. Pobočka Československej vedeckotechnickej spoločnosti na PF UK v Bratislave, 1989, str. 78 – 95
 8. JUDr. Přemysl Raban, CSc.: Klasifikace hospodářských závazků jako faktor regulačního působení práva v investiční výstavbě, in: Regulačné posobenie práva v národnom hospodárstve, Dom techniky ČSVTS Košice 1989, str. 101-107.
 9. Přemysl Raban: Sovremennye tendencii v upravlenii naučnoissledovatelnoj bazej, in: Rol´prava vo vnědrenii naučno-techničeskich dostiženij v socialističeskuju ekonomiku 2, Institut gosudarstva i prava ČSAN , Praha, 1988, str. 303-317.
 10. Přemysl Raban: Nekotorye problemi pravovogo uregulirovanija žiliščnoj problemi v Čechoslovakii, in: Planirovanie i finansirovanie v oblasti žiliščnogo chozjajstva i ochrany okružajuščej sredy v gorodach srednej veličiny, Institut gosudarstva i prava ČSAN, Praha, 1988, str. 171 až 187.
 11. Přemysl Raban: Bytová politika a právní úprava bydlení v ČSSR, in- Racionalizace přestavby a dostavby měst v ČSSR podle potřeby socialistické ekonomiky, Sborník ,VÚVA Praha 1988, str. 167 až 173
 12. JUDr. Přemysl Raban, CSc.: K vývoji kodifikace obchodního práva v zahraničí, in: Právo a ekonomika, Dom techniky ZSVTS Košice,1990, str. 47-59.
 13. JUDr. Přemysl Raban, CSc.: O vzniku, vývoji a současném stavu obchodního zákonodárství ve světe, in: Arbitrážní praxe, Praha,1990, str. 261až 270.
 14. Přemysl Raban: K poslední velké novele obchodního zákoníku, in:Právník 6/2001,Praha, str. 517 - 556.
 15. Přemysl Raban: Postavení a úloha investora v komplexní bytové výstavbě in :Acta Universitatis Carolinae, Praha, Iuridica, 3/1985, str. 183-219
 16. Přemysl Raban : Warranty v našem právu, in : Právní rozhledy, č. 6, roč. 11, 2003, str.270 - 281
 17. Přemysl Raban : K odpovědnosti rozhodce a rozhodčího soudu,
  In : Bulletin advokacie, 2003, č.1, str. 25 – 34
 18. Přemysl Raban : On-line Arbitráž a její podmínky, In : Obchodní právo, 2004, roč. 13, č.1. str. 2 – 14
 19. Přemysl Raban : Moderní pojetí konkursu a jeho obraz v některých světových insolvenčních systémech, in : Právní rozhledy, č. 9, roč. 10, 2002, str.429 – 441
 20. Přemysl Raban : Obchodní zastoupení, in : Právní rozhledy, č. 1, roč. 11, 2003, str.15 – 22
 21. Přemysl Raban :Nová úprava přeshraničního úpadku po vstupu do EU in :Karlovarská právní revue, č. 1, 2005, str. 56 – 62
 22. Hromadka, W., Raban, P., Novela závazkového práva v Německu, in.Právní rozhledy, č. 12/2002, str.597-602.
 23. Raban,P.:Soukromé rozhodčí soudy a stanné rozhodčí řízení, In: Právní rozhledy 25.11.2005
 24. Raban,P.: Alternativní řešení sporů In: Pocta Antonínu Kandovi, Nakl. Aleš Čeněk, Dobrá voda, 2005
 25.  
 26. Raban,P.: M.Ďurice : Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii, Recenze, Právní rozhledy, č. 19/2006, str. 716
 27. Raban,P.: Evropská doména nejvyšší úrovně .eu a rozhodování sporů o ní, Právní rozhledy 9/2006 str.

 28. Raban,P.: K otázce vzájemného působení zahájení soudního a rozhodčího řízení, in : Soudní rozhledy 1/2007, str.4 an.

 29. Raban,P.: Podnikání při rozhodování o právech a majetku osob? in :Právní rádce 2/2007, str.55-61

 30. Raban.P. Organizace justičního systému, recenze, Právní rádce 11/2007 str.76

 31. P. Raban : Unifikace soukromého práva v EU a u nás, Právní rozhledy 11/2008, str. 397 an.

 32. Raban,P:: Návrh Evropského zákoníku smluvního práva, in. Pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám, SPI, Praha 2008. str. 286

 33. Raban, P. Kodifikace smluvního práva na evropské úrovni završena, Bulletin advokacie, 2008, č. 5

 34. Raban,P.:  Marek,K.: Smluvní obchodní právo. Kontrakty (rec.) in. Právní rádce, 4/2009 str.87

 35. Raban, P.: Drobní dlužníci a zakázaná ujednaná smluvní ujednání, Právní rádce, 11/2009, str. 20 - 25

 36. Raban, P.: Autorizovaní rozhodci nebo adjudikátoři? Je efektivně zajištěna spravedlnost ve spotřebitelských vztazích?, Bulletin advokacie č. 6/2010, str. 15 - 22, ISNN: 1210-6348
 37. Raban, P.: Je efektivně zajištěna spravedlnost ve spotřebitelských vztazích?, Právní rádce, 02/2010, ISNN: 1210-4817
 38. Raban, P.: QUO VADIS, komercialisto ve třetím tisíciletí, sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN:978-80-87382-01-1 
 39. H. Jermanová, Z. Masopust, Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz, sborník příspěvků, 2010, str.296-Metamorfózy kondifikace soukromého práva u nás

   

Vědecké práce v zahraničních časopisech a sbírkách – CZ

 1. P. Raban :Die Umgestaltung des Wirtschaftsmechanismus in der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und ihre Auswirkung auf die rechtliche Regelung der Investitionen, insbesondere des Stadtebaus, in : Wissenschaftliche Berichte der Technischen Hochschule Leipzig, Leipzig č. 13/1989 str. 69 - 85
 1. Přemysl Raban: THE ECONOMIC REFORM AND DEREGULATION of THE ECONOMIC RELATIONS IN CZECHOSLOWAKIA, in: MARKET AND PLAN IN THE REGULATION OF ECONOMY, Publications of the Department of Private law, University of Helsinki, 1991, str. 13-35.
 1. P. Raban: Schidsgerichtsverfahren in Tschechien und in der Slowakei,
  in : Wirtschaft und Recht in Osteuropa, 3/2000, Munchen und Frankfurth a.M., str. 92 až 95.
 1. Přemysl Raban, Petr Bohata: Das tschechische HGB zu Beginn des neuen Millenniums, in :, JOR Jahrbuch für Ostrecht, Munchen Band 42. 2001, 1. Halbband, str. 53 až 81.
 1. Přemysl Raban, Petr Bohata: Das tschechische Insolvenzrecht, in : Zeitschrift für Insolvenzrecht, č. 11/2001, Recklinghausen, str. 995 až 998
 1. Přemysl Raban : Aktuální otázky vymáhání práva prostřednictvím rozhodčího řízení, in : Vymožiťelnostť práva v podmienkach Slovenskej republiky, Nadácia profesora Karola Planka, Bratislava 2003, str. 48 - 60
 1. Přemysl Raban, Petr Bohata : Praktische Probleme des Tschechischen Konkursverfahrens In : Zeistchift für das gesamte Insolvenzrecht, 4. Jahrgang, No. 21, 2001, str. 995 – 1001
 2. Raban.P.:Tretějskoe razbiratělstvo v Češskoj respublike i Slovackoj Respublikke, in :Meždunarodnyj kommerčeskij arbitraž, Sbornik statěj i dokumentov,Juridičeskij centr „iUS“, Almaty, 2002, str 118
 3. Raban,P.:Podstata povahy arbitráže a slovensko-český přínos k jejímu posouzení, in : Aktuálne otázky práva, UPJŠ Košice, 2006, str. 230 – 238
 4. Raban,P.:Tretějskoje razbiratělstvo. Opyt češskoj Respubliki, in : IV-j Meždunarodnyj Juridičeskij Forum stran SNG i Baltii, OOO, Privat konsalting, Dněpropetrovsk, 2005, str. 79 an.
 5. Raban,P.:Úprava rozhodování sporů v doméně nejvyšší úrovně, eu. in: Smerovanie českého a slovenského práva po vstupu do Európskej únie, Košice, 2006, str. 120 - 135re

Odborné práce – OP

 1. Přemysl Raban: Obchodní zákoník (Zákon o podnikání a obchodech) in :HL press, PRÁCE Praha, 1992 , 301 str.
 2. Přemysl Raban: Obchodní zákoník, komentář, in : Eurounion, Praha 1997, 591 str.
 3. Přemysl Raban: Stavební zákon (poznámkové vydání), in :Eurounion, Praha 1996, 369 str.
 4. Jiřina Kotoučová, Přemysl Raban: Konkurs a vyrovnání, in :ORAC, Praha, 1999, 307 str. recenze práce : Red.: Wirtschaft und Recht in Osteuropa, , Munchen und Frankfurth a.M., č.10/ 2001, str. 301
 5. Přemysl Raban: Stavební zákon, druhé přepracované vydání (poznámkové vydání). in : Eurounion, Praha, 1998, 393 str..
 6. Jiřina Kotoučová, Přemysl Raban: Konkurs a vyrovnání, 2. Doplněné a rozší
© 2009   www.premyslraban.cz             Design www.pcech.cz
Úvodní stránka    |    Mapa serveru    |    Kontakt